Pünkösdi kilenced, 1-9 nap

Kategória: Szent István országáért Megjelent: 2015. május 15. péntek

Pünkösdi kilencedet imádkozunk a Szentlélek kiáradásáért. Ez idén május 15-23 között van. (A kilenc nap imáit egyben tettem fel, mert nem leszek gép előtt minden nap, a lelkigyakorlatok miatt) "Az emeleti teremben való ima" - kilenc napos imádságos várakozás és vágyakozás a Szentlélek kiárdására. 1-9, nap:

1. nap

Szentlélek Úristen, Te az Atyától és Fiútól öröktől fogva származol, s az Atyával és a Fiúval egylényegű vagy. Te vagy a kegyelmek forrása, bőkezű adományozója. Jöjj el Szentlélek Úristen, töltsd be szívünket hétszeres ajándékoddal.

Szentírási rész: „Mert elárasztom vízzel a tikkadt mezőt, és bővizű patakokkal a kiaszott földet. Kiárasztom lelkemet utódaidra, és áldásomat gyermekeidre. Úgy sarjadnak majd, mint a fű a forrás közelében, mint a fűzfák a vízfolyások mellett. Az egyik így szól majd: „Én az Úré vagyok”.( Iz 44.3-5a)  

Ünnepeljük Krisztust, minden élet és erő forrását, és kérjük őt:
Újítsd meg, Urunk, a világot, és hozd el közénk országodat!

Üdvözítő Jézusunk, test szerint ugyan megöltek, de a lélek szerint életre keltél, — add nekünk, hogy meghalva a bűnnek, a Lélek által éljünk!
Te elküldted tanítványaidat az egész világra, hogy minden teremtménynek hirdessék az evangéliumot, — engedd, hogy az evangélium hirdetői Lelkedből éljenek!
Te azért kaptál minden hatalmat égen és földön, hogy tanúságot tégy az igazságról, — vezetőink szívét őrizd meg az igazság szellemében!
Te megújítasz mindent, és azt kívánod, hogy éberen várjuk országodat — segíts, hogy várjuk az új eget és az új földet, és szorgalmasan munkálkodjunk ezen a világon!
Te leszálltál a holtak országába, hogy az elhunytaknak megvidd az evangélium örömhírét, — te légy meghalt testvéreink öröme és reménye!

Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus, Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött: légy a mi lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük Jézus Krisztus országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.

Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?

Minden nap add át magad Jézusnak (lehetőleg a reggeli imában) – s kérd s Lélek vezetését, hogy Ő vezessen előre a Jézussal való egységben. (Vö. Jn 16,13) .

2. nap

Jöjj Szentlélek Úristen, áraszd reánk kegyesen, mennyből fényességedet! Add meg hét ajándékodat, az értelem és tudomány, a bölcsesség és jótanács, a jámborság és istenfélelem ésaz erősség ajándékát, hogy általuk kirajzolódjon bennünk és közöttünk Krisztus valósága!

Szentírási rész: „Erről hallottatok tőlem, mondta Jézus: János csak vízzel keresztelt, ti azonban néhány nap múlva Szentlélekkel keresztelkedtek meg." (Ap.Csel 1, 4)

Ünnepeljük Krisztust és vágyva a vele való teljes egységre, és kérjük őt:

Drága Jézusom! Add, hogy

lábunk együtt járjon,

kezünk együtt gyűjtsön,

szívünk együtt dobbanjon,

bensőnk együtt érezzen,

elménk gondolata egy legyen,

fülünk együtt figyeljen a csöndességre,

szemünk egymásba nézzen és összeforrjon,

ajkunk együtt könyörögjön azÖrök Atyához irgalomért!

Ámen.

Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus, Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött: légy a mi lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük Jézus Krisztus országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.

Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

3. nap

Ó, dicsőség Királya, mindenható Urunk, aki ma győztesen mennybe mentél, ne hagyj minket árván, hanem küldd el Atyád ígéretét, az igazság Lelkét. Alleluja.

Dicsőítsük a lélek nagy örömével Krisztust, aki az Atya jobbján ül: Krisztus, te vagy a dicsőség Királya!

Dicsőség Királya, te gyarló emberségünket mennybemeneteleddel égi dicsőségbe emelted -— vedd le rólunk régi bűneink terhét, és add vissza életünk eredeti szépségét!
Te a szeretet útján jöttél le közénk — engedd, hogy mi is ezen az úton járva, eljussunk hozzád!
Te megígérted, hogy mindenkit magadhoz vonzol — ne engedd, hogy közülünk egy is elszakadjon tőled!
Te megdicsőülve a mennybe mentél — add, hogy lélekben már most veled legyünk!
Téged, igaz Istenünket egykor, mint bíránkat várunk — add, hogy a megholtakkal együtt, mint irgalmas Urunkat láthassunk az örök dicsőségben!

 Könyörögjünk:

 Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Amen

4. nap

Jöjj Jó Tanács Lelke, hogy minden ügyünkben és kételyünkben a helyest megismerjük, és a jót válasszuk.

Szentírási rész: „Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus a templomban volt és fennhangon hirdette: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem: belsejéből az Írás szava szerint élő víz folyói fakadnak.” Ezt a Lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek. A Lélek ugyanis még nem jött el, mert még nem dicsőült meg Jézus.”( Jn 7.37-39 )

Kérések:

Tarts távol tőlünk, híveidtől minden szomorúságot és kishitűséget – Kérünk, téged, hallgass meg minket!

Irányítsd minden gondolatunkat és szándékunkat a mennyeiekre - Kérünk, téged, hallgass meg minket!

Őrizz meg mindnyájunkat a te szent szeretetedben - Kérünk, téged, hallgass meg minket!    

Szentlélek Isten! - Jöjj el közénk!

Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.

Könyörögjünk! Urunk a Te Szentlelked lángoljon fel bennünk, világítson és tisztítson meg bennünket! Árassza ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözővé jócselekedeteinket! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.

Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?

Különösen figyelj a Szentlélek indításaira (Vö. Gal 5.16), - akár a lelkiismeretedben hangzik el az, akár pl. egy testvér vagy családtag kérése által. - Szokd meg, hogy azonnal és örömmel válaszolj hívásaira, akkor is, ha nehéz. (Pl. úgy, hogy bensődben kimondod Neki: "igen!", s megteszed, amire hív.)

5. nap

Szentírási rész: "A Szentlélek ereje tölt el benneteket, és tanúim lesztek egészen a föld végső határáig" - alleluja.

Tisztelet és dicsőség Krisztusnak, aki híveit a Szentlélekben részesíti. Ezért kérjük bizalommal:
Krisztus, hallgass meg minket!

Küldd el az Atyától a Szentlelket Egyházadba, — hogy tisztítsa, erősítse és növelje azt!
Vezesd, Urunk, Szentlelkeddel azokat, akik fölöttünk a közhatalmat gyakorolják, — hogy téged szolgáljanak mindnyájunk javára!
Küldd el Szentlelkedet, a szegények Atyját, — hogy felemeljen minden nélkülözőt!
Legyen gondod mindazokra, akiket szent titkaid szolgáivá tettél, — hogy mindig hűségesek maradjanak!
Részesítsd az elhunytakat a megváltás dicsőségében testileg-lelkileg, — akikért feltámadtál, és a mennybe mentél.

Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus, Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött: légy a mi lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük Jézus Krisztus országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól.
Mindenkor segítő Szűzanya, könyörögj érettünk! Ámen.

6. nap

- Jöjj, Szentlélek, és újítsd meg a föld színét! Alakítsd át a társadalmat Lelked erejével! (Mk 16,16-20) - Könyörögjünk: hogy az „élet kultúrája”, mely a Lélekből született, áthassa a társadalmat a világban, az országomban.

- Jöjj, Szentlélek, add, hogy a hit és remény növekedjen az emberek szívében, és add, hogy dicsőséged megnyilvánuljon Egyházadban! (Róm 8,28-30; 10 - 9 - 10; Jn 3, 5-8) - Könyörögjünk: a bűnösök megtéréséért, az életszentségben való növekedésünkért, Isten dicsőségének megnyilvánulásáért az Egyházban, a világban, a családomban.

- Jöjj, Szentlélek, segíts, hogy egységben, alázatosságban és szeretetben élhessünk! (Zsolt 133, 1-3; Ef 4,1-6) Könyörögjünk: kiengesztelődésért és gyógyulásért, hogy egység szülessen a családunkban, az egyházmegyénkben, a plébániánkon, a közösségeinkben, az imacsoportunkban.

Ima a Szentlélek vezetéséért:

Uram, átadom Neked életemet.

Szívemből megbocsátok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott.    

Hálát adok mindenért, ami történt velem.

Minden ajándékodat megköszönöm, Uram.

Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is,

mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított.      

Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet!

Add, hogy fölismerjem mindig Lelked vezetését,

és készséges szívvel engedelmeskedjek neki!      

Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet,

és add, hogy gyermeki szívvel egészen Rád hagyatkozzam!

Rád bízom életemet, halálomat és minden javamat.

Add meg nekem, Uram azokat a lelki adományokat,

amelyekkel szolgálhatlak Téged ezután!  

Fölajánlom Neked képességeimet és körülményeimet,

odaadom minden kívánságomat és vágyamat.  

Kérlek, légy Ura életemnek és változtasd át szívemet olyanná,

amilyenné öröktől fogva eltervezted!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

7. nap

Jöjj Szentlélek, mint az értelem és tudomány, bölcsesség és jótanács, jámborság és istenfélelem és erősség  Lelke és segíts, hogy a jövőben buzgóbban szolgáljunk Neked, parancsaidat megtartsuk, és sugallataidat hűségesen kövessük.

Szentírási rész: Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a magasságból való erőt.” (Lk 24.49)    

Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?  

Imádkozz mélyebben! Minden imában tudatosítsd, hogy Jézus jelen van benned, és Ő egyszerre a végtelen Isten. Kérd ima előtt a Szentlelket, hogy tanítson imádkozni, személyesen megszólítani és szeretni Jézust. (Pl. így: "Jöjj Szentlélek! Világosíts meg! Nyisd meg a lelkem!") (Vö. Rom 8,14-16, 26; Gal 4,6) Biztosíts állandó időpontokat imádságodnak (pl. minden reggel és este ugyanazon időben egy-egy negyedóra...), s a szentségimádásnak is (ha lehet, azonos napon, azonos időben).

Kérések:

Szentlélek, a jámborság és isteni félelem Lelke - Jöjj el közénk!            

Szentlélek, az Anyaszentegyház kormányzója - Jöjj el közénk!    

Szentlélek, a Szentatya tanításának őre - Jöjj el közénk!

Szentlélek Isten! - Jöjj el közénk!

Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.

Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus, Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött: légy a mi lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük Jézus Krisztus országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen

8. nap

Szentírási rész: Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak Máriával, Jézus anyjával, alleluja.

Áldjuk az Atyát, aki napról napra egyre bőségesebben árasztja a Szentlélek kegyelmét a nemzetekre. Kérjük ezért: Urunk, áraszd ránk bőségesen a Szentlélek kegyelmét!

Urunk, te egyszülött Fiadat a népek világosságául rendelted, — nyisd meg a vakok szemét, és vezesd ki a tudatlanság fogságából a lélek sötétségében élőket!
Te, aki a Szentlélek erejével fölkented Krisztust az üdvösség szolgálatára. — add, hogy általunk ma is ő járjon körül a világban, jót tegyen, és minden sebet meggyógyítson!

Küldd el Szentlelkedet, a szívek Megvilágosítóját, — hogy a kételkedőket megerősítse a hitben!
Küldd el Szentlelkedet, aki a fáradságban enyhülés, — hogy felemelje az elcsigázottakat és a lelkükben megtörteket.
Valósítsd meg elhunyt testvéreink reményét, — hogy Krisztus eljövetelekor dicsőségesen feltámadnak!

Hálaadás és könyörgés

 

 

Mennyei Atyánk!

Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat elõtted és az emberek elõtt. Kérlek segíts, hogy bûneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat.

Kérünk Téged, add,

hogy az erõtlenek erõben részesüljenek,

a buzgók az életszentség teljességére eljussanak,

a bûnösök megtérjenek,

a betegek meggyógyuljanak,

a sötétségben élõk megszabaduljanak a gonoszság erõinek kötelékeibõl,

a szûkölködõk és szenvedõk gondjaikban enyhülést kapjanak!

Bennüket pedig vezess el a teljes egységre Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítõ Szûzanya közbenjárására, hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon és minden helyzetben megdicsõítse a Te neved a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által.

Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld és megsegítesz minket. Ámen.

9. nap

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója,  jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől,  és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket! (Görögkatolikus liturgiából)

Szentírási rész: „Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.”(1Kor 13)      

Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?  

Építsd a szeretetet, az egyetértést, különösen ott, ahol kritikával, széthúzással találkozol. (Pl. határozd el, hogy aznap mindenkiről jót mondasz.) (Vö. Rom 13,8; 2 Kor 13,13)

Kérések:

Szentlélek, az Atyának és Fiúnak közös szeretete és boldogsága - Jöjj el közénk!        

Az Úr Lelke, aki mindeneket megtöltesz - Jöjj el közénk!

Szentlélek Isten! - Jöjj el közénk!

Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.

Könyörögjünk! Urunk a Te Szentlelked lángoljon fel bennünk, világítson és tisztítson meg bennünket! Árassza ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözővé jócselekedeteinket! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.

IMÁDSÁGOK

Szentlélek! - mindenütt, ahol Jézus megtestesül, Általad történik:

Általad öltött testet az Ige a Szentírásban,  

Általad testesült meg Ő Máriában,    

Általad egyesülünk Vele, s titokzatos Testével a keresztségben,

Általad változik át a kenyér az Ő testévé a szentmisében,  

Általad jelenik meg Ő közöttünk, ha nevében összejövünk;

add, hogy Általad bennem - és köztünk - is egyre jobban megtestesüljön Jézus!

 

Szentlélek Isten! Te azt tudod betölteni, abban tudod kialakítani Jézust - aki vár Téged.

Add, hogy várjalak: hogy következetesen kialakítsam életemben a Rád várakozó csendes imák idejét.

Add vágynom arra, hogy szent legyek: hogy Jézus, a Szentháromság éljen bennem, - Általad.        

Segíts, hogy minden imámból azzal az elhatározással induljak, hogy - segítségeddel - akarok egyre

jobban úgy látni, úgy ítélni, úgy cselekedni, úgy beszélni, mint Jézus; hogy Ő maga láthasson,

cselekedhessen, beszélhessen bennem.

 

Szentlélek! Te eltöltötted Máriát, mert hallgatott hangodra, s igent mondott hívásodra.

Szeretnék ma én is igent mondani minden hívásodra: a lefekvésben és felkelésben, imában és

tanulásban, munkában és pihenésben, - igen lenni családomnak és felebarátaimnak.

Szeretném ma mindig, azonnal és örömmel megtenni, amit kívánsz, - amit tennem kell. Hogy Jézus

megtestesülhessen, növekedhessen bennem is.

 

Szentlélek, a küldetés, a tanúságtétel Lelke! Szítsd fel bennem a felelősséget minden embertársam iránt! Add, vágynom, hogy Jézus éljen bennem, s vágynom, hogy az Ő jelenlétét és tüzét hordozzam a világban.

 

Ima a Szentlélek vezetéséért:

Uram, átadom Neked életemet. Szívemből megbocsátok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott. Hálát adok mindenért, ami történt velem. Minden ajándékodat megköszönöm, Uram.

Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is, mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított. Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet! Add, hogy fölismerjem mindig Lelked vezetését,

és készséges szívvel engedelmeskedjek neki! Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet,

és add, hogy gyermeki szívvel egészen Rád hagyatkozzam! Rád bízom életemet, halálomat és minden javamat. Add meg nekem, Uram azokat a lelki adományokat, amelyekkel szolgálhatlak Téged ezután!  

Fölajánlom Neked képességeimet és körülményeimet, odaadom minden kívánságomat és vágyamat.  

Kérlek, légy Ura életemnek és változtasd át szívemet olyanná, amilyenné öröktől fogva eltervezted!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

 

Imádság önmagunkért, hogy alkalmas eszközök lehessünk az Úr kezében:

„Jöjj Szentlélek Úristen! Helyettesítsd csendes nyugalommal, a bennünk lévő feszültséget. Helyettesítsd csendes bizalommal, a bennünk lévő aggodalmat. Helyettesítsd erős hittel, a bennünk lévő félelmet. Helyettesítsd kegyelem édességével, a bennünk lévő keserűséget. Helyettesítsd ragyogó fényeddel, a bennünk lévő sötétséget. Helyettesítsd szerető melegeddel, a bennünk lévő hideget. Helyettesítsd fényességeddel, a bennünk lévő éjszakát. Helyettesítsd üdítő tavaszoddal, a bennünk uralkodó hideg telet. Egyengesd ferdeségünket. Vedd el büszkeségünk élességét, de mélyítsd el alázatosságunkat. Gyújtsd meg szeretetünk tüzét, de oltsd ki szenvedélyeink tüzét. Tedd, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy Te látsz minket. Engedd, hogy úgy lássunk Téged, ahogyan azt Te kívánod. Így legyünk boldogok a Te szavaid szerint: "Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent!"  

(www.szeretetfoldje.hu)

You have no rights to post comments