Várakozó hittel

Kategória: Hiszekegy
Megjelent: 2024. április 03. szerda

Isten népe várakozó hittel, a „már igen” és a „még nem” feszültségében élte, s éli életét. Izrael népét egykor már kimentették az egyiptomi rabságból és bemehettek az Ígéret földjére, de az igazi, örök Kánaán még nem nyílt meg előttük. Dávid királyságot alapított, de Dávid Fiának örök királysága még nem jutott uralomra a földön úgy, ahogy azt a izajási prófécia ígérte, ahol együtt legelészik a bárány és a farkas:

Isten népe, az Egyház

Kategória: Hiszekegy
Megjelent: 2024. március 30. szombat

Hitvallásunkban azt mondjuk, hogy hiszünk az „egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban”. Egy, bár részekre szakadt, szent, bár bűnös emberek alkotják, de a Szentlélek munkálkodik benne, katolikus, azaz egyetemes, bár a világ jó részén még nem hallottak, vagy nem akarnak hallani róla, és anyánk, bár időnként a legjobb gyermekeit is üldözi. És mégis hiszünk benne, mert mindezzel együtt is az Egyház Isten válasza a világ bajaira…

Hiszek Szentlélekben

Kategória: Hiszekegy
Megjelent: 2024. március 26. kedd

A Szentírásban ezt az egyszerű, de mindent felforgató állítást olvashatjuk Istenről: „Az Isten szeretet” (1Ján, 4,16) Egyszerű állítás ez, hiszen mindannyian tudni véljük, hogy mit jelent szeretni valakit. De kit szeretett Isten, amikor még senki és semmi nem volt, csak Ő?

Újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat

Kategória: Hiszekegy
Megjelent: 2024. március 23. szombat

Az évszázadok óta Messiást váró izraeliták látszólag jogosan tették fel a kérdést: Ha Jézus a Messiás, akkor miért nem állította helyre Izrael dicsőségét? Hol van Dávid házának uralma az egész világ felett, és hol van a megígért békekor, amikor a bárány együtt legel a farkassal? Súlyos kérdések voltak ezek, amelyekre a krisztushívőknek választ kellett adniuk.

Az Atya jobbján

Kategória: Hiszekegy
Megjelent: 2024. március 19. kedd

Márk evangéliumának utolsó mondatai így hangzanak: „Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölvétetett a mennybe, és ül az Istennek jobbja felől. Azok pedig elmentek és hirdették az igét mindenütt. Az Úr velük együtt munkálkodott, s a tanítást az azt kísérő csodajelekkel megerősítette.” (Mk 16,19-20) Megmagyarázva: mivel az Úr Jézus fölment a mennybe és Isten jobbján ül, ezért lehetségessé vált, hogy tanítványai ugyanazt megtegyék, mint a mesterük. Ez olyan felkavaró igazság, ami megrázta Izraelt és az egész világot.

Alászállt a poklokra, felment a mennybe

Kategória: Hiszekegy
Megjelent: 2024. március 14. csütörtök

A Krisztus utáni második század elején már imádkozták az Apostoli hitvallást – a keresztény felekezetek között a legáltalánosabban elfogadott hitvallást -, ami ugyan rövidebb, mint a Hiszekegy, de tartalmaz egy olyan félmondatot, ami az utóbbiból hiányzik - talán azért, mert akkor ez magától értetődőnek számított, korunkra viszont erősen elhalványodott értelme: „alászállt a poklokra”. Mit jelent ez, és hogyan függ össze az ítélettel és az irgalommal, illetve a mennybe fölmenetellel?

Meghalt és feltámadt

Kategória: Hiszekegy
Megjelent: 2024. március 12. kedd

Amikor Pál apostol Athénban az összesereglett, filozofálgató emberekkel beszélget és Jézus halálból való eltámadásáról tesz tanúságot, leintik és kigúnyolják, emberileg érthető módon. Hitvallásunk ugyanis két olyan dolgot is állít egyszerre, ami a korabeli ember gondolkodása és köznapi tapasztalata számára lehetetlennek tűnt. Lehetetlen, hogy egy halhatatlan isten meghaljon és lehetetlen, hogy egy halandó ember feltámadjon a halálból.

Értünk keresztre feszítették

Kategória: Hiszekegy
Megjelent: 2024. március 09. szombat

Hogyan és miért történt, hogy a világ legelterjedtebb vallásának legerőteljesebb szimbóluma egy keresztre feszített ember lett? Pál apostol - aki megtérése után mindenhová elment, hogy az evangéliumot hirdesse -, azt írja levelében: „Mert nem akartam másról tudni köztetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig a megfeszítettről.” (1Kor 2,2) Pedig a keresztre feszítés a megvetett gonosztevőknek szánt kivégzési mód volt – miért akarna ezzel bárki azonosulni?

Emberré lett

Kategória: Hiszekegy
Megjelent: 2024. február 21. szerda

Elképzelhető egyáltalán, hogy Isten, a hatalmas és szent, a mindenség ura, aki előtt fejet hajtanak a leghatalmasabb angyalok is, emberré lesz, csecsemőként kiszolgáltatva magát szülei kénye-kedvének, megetetik-e, vigyáznak-e rá, eléggé szeretik-e? A mindenkinél bölcsebb aláveti magát az emberi tanítóknak, törvényeknek, vállalja az éhséget, szomjúságot, betegséget? Elképzelhető, hogy ez nem csak emberi fantáziálás, hanem tényekkel alátámasztható történelmi igazság?

Ember és Isten

Kategória: Hiszekegy
Megjelent: 2024. március 03. vasárnap

Lenyűgöző, ahogy Isten minden emberi és ördögi elképzeléssel szemben megvalósítja tervét az emberi nem megváltására. Megtestesül egy szegény lány méhében, aki csak Isten gondviselő kegyelmében bízhat és jegyese, József megértő szeretetében, hogy meg ne kövezzék vélt paráznasága miatt. Megszületik egy barlangistállóban, de még onnan is menekülniük kell, Egyiptom földjére. Az biztos, hogy mi nem így akarnánk gondoskodni gyermekünkről – Isten gondolatai azonban nem a mi gondolataink, és az Ő gyengesége erősebb minden emberi erősségnél.

Értünk emberekért

Kategória: Hiszekegy
Megjelent: 2024. február 01. csütörtök

Itt állunk a keresztény hitnek egy olyan radikális kijelentése előtt, ami gyökeresen különbözik a Jézus Krisztus korában létező többi vallásos hittől: „Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből…”