Az első Nemzeti Imanap levél 2004-ből

Kategória: Szent István országáért Megjelent: 2017. január 07. szombat

Ekkor kezdtük az első Nemzeti Imanap szervezését január 18-ra, Árpád-házi Szent Margit ünnepére. Jelmondatunk akkor és azóta is: “Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért...” (Ez. 22, 30). Két éve nevet változtattunk (Imanap Hazánkért), de a cél most is ugyanaz. Érdemes elolvasni az akkori levelet, amelynek tartalma ma aktuálisabb, mint valaha:

"Kedves Testvérek!

Kis és nagy nemzetek egyaránt vannak a Földön, amelyek meghatároztak egy napot, amikor az egész hívő nép imádságban fordul Istenhez nemzetéért. Maga a Szentírás mutatja, mennyire szükséges ez. Ezekiel prófétához így szól az Úr: „Az ország népe megsokszorozta az erőszakot és a rablást, elnyomta a szegényt és a szűkölködőt, jogtalanul erőszakoskodott az idegennel. Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért, nehogy elpusztítsam, de nem találtam. Akkor rájuk zúdítottam haragomat, megemésztettem őket haragom tüzével. Tetteik visszaszálltak fejükre - mondja az Úr, az Isten." (Ez. 22.30-31)

Mi, akik kezdeményeztük a Nemzeti Imanap megtartását, úgy gondoljuk, hazánknak is nagy szüksége van arra, hogy legyenek emberek, akik odaállnak az Úr elé a népért. Nagy példánk ebben Árpádházi Szent Margit, akinek áldozatos élete és buzgó imádsága sokban hozzájárult ahhoz, hogy a tatárjárás idején szétdúlt királyság vezetői kiengesztelődtek egymással, népe visszatért falvaiba és az ország újjáépült romjaiból.

Látva hazánk leromlott erkölcsi állapotát, széthúzó közösségeit, mi is úgy imádkozunk, ahogy Jézus imádkozott az Örök Atyához irgalomért a keresztfán: "Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek." (Lk 23.34) Ez a Nemzeti Imanap szíve és központja. Ezt visszhangozzuk Istvánnal, az Egyház első vértanújával, aki így kiáltott fel megkövezésekor: "Uram, ne ródd fel nekik bűnül." (ApCsel 7.59-60) Imádkozunk ma is e sötétségbe merült nemzedékért, bízva abban, amit Pál apostol mond: "Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára." (Kol 1.24)

De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelődés szolgálatával megbízott. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal, nem tartja számon vétkeinket, sőt ránk bízta a kiengesztelődés igéjét.
Tehát Krisztus követségében járunk, maga az Isten int benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel!" (2Kor 5.18-20)
Imádkozzunk együtt hazánk megújulásáért! Szervezzük meg, hogy Magyarország minden községében, városában, minden egyházközségben és egyházmegyében felszálljon a közös imádság, mint jóillatú áldozat Isten elé!

Ezt szeretnénk elősegíteni, bátorítani. Tájékoztató levelet küldtünk egyházi vezetőinknek. Kiadunk egy imafüzetet, amelyet ingyen megkap minden közösség, amely vállalja a Nemzeti Imanap megtartását. Szívesen küldünk plakátot, szórólapot a szervezéshez..."

Akkor több püspök támogattt minket, levelüket közzé is tettük, a honlapunkon is. Ingyenes imafüzetet kettőt is kiadtunk és több, mint húszezer példányban osztottunk szét az eltelt időszakban. Most is küldünk, ha kértek! (És a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány vállalja azóta is az anyagi rész kezelését. Támogatást lehet küldeni számlaszámára is: 10700268-04975106-51100005
Minden segítséget köszönettel fogadunk.)

Hisszük, hogy a buzgó imádság kiesdi Isten kegyelmét népünkre és nemzetünkre - és milyen nagy szükség van most erre! Ezért kérünk és biztatunk most is: álljunk Isten elé a résbe az országért!

Imával és szeretettel: Sipos Gyula

Hozzászólások   

#2 Gyulax 2017-01-11 20:04
Köszönöm!
#1 Kovács Győző 2017-01-11 13:17
Csatasorba állunk!
Zsuzsa, Győzőy

You have no rights to post comments