Sípos (S) Gyula: XXI. századi királytükör

Kategória: Szent István országáért Megjelent: 2017. augusztus 19. szombat

Előzetes megjegyzés
A félreértések elkerülése végett: ez egy szépirodalmi alkotás és nincs semmilyen titkos, propagandisztikus célja. Nem akar a királyság, mint államforma mellett érvelni. Nem nosztalgiázik és nem álmodozik. Megírásával egyetlen célom volt: elénk rajzolni egy jó keresztény vezető képét és példát adni mindannyiunknak, hogyan éljünk és milyen úton járjunk. Én minden nap imádkozom, hogy Isten adjon nekünk jó vezetőket, emelje fel az Ő embereit az élet minden területén: a politikai, kulturális, vallási (stb.) életben egyaránt. Ha az alábbi írás segít nekünk a saját életünk megjobbításában és jó vezetőik kiválasztásában, már elérte a célját.

Bevezető
Még nem telt el sok idő azóta, hogy Magyarország alkotmányos királyság lett - és ezzel a XXI. század viszonyai között helyreállt a szentistváni királyság -, de időmet közeledni érezvén szükségesnek látom, hogy néhány gondolatot megosszak veled, édes fiam és utódom. Teszem ezt azért, mert hiszem, hogy te lelki alkatod szerint, tehetségeidet és képességeidet tekintve és a krisztusi erkölcs szerint is alkalmas vagy arra, hogy nagyszerű vezetővé válj – de korodnál fogva még csak kevés tapasztalatra tehettél szert és gyermekként élted meg azokat a sorsfordító időket is, ami a királyság újraalapításához vezetett.
Ezért – bizalommal, de szülői aggodalmamtól is vezetve, édesanyáddal egyetértésben -, ezt a rövid buzdítást írtam neked. Reményem ugyanaz, mint egykor Szent István királyé volt az Imre fiának szóló Intelmek összeállításakor: hogy szent és igaz királlyá válsz, népünknek minden jóban elöljárójává és példájává, akikre még századokon keresztül büszkén hivatkozhatnak utódaink. Bízom benne, hogy minden jóban túlteszel rajtunk! Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten minden kegyelme és áldása nyugodjon meg rajtad, jövendő feleségeden – aki királyné lesz, ami ez bizony nagy tisztesség és nagy felelősség! -, gyermekeiden és minden utódodon.

1.
Minket királlyá nem az érdemeink tettek elsősorban. Voltak és vannak nálunk okosabbak, kitartóbbak, ügyesebbek, jobb szervezők, jobb politikusok, gazdasági szakemberek, művészek. Hiszen dolgunk nem is az, hogy – mint a politikai élet szereplői – részt vegyünk a napi küzdelmekben! Minket királlyá Isten kegyelme és a nép bizalma tett! Az embereké, akik hiszik, hogy mi Jézus Krisztus tanítását teljes szívvel akarjuk követni, szeretjük a szegényt és az árvát is és egyformán nyitott a szívünk minden itt élőre, fajra, nemre, vallásra való tekintet nélkül. Bíznak bennünk, hogy tiszta a kezünk és nem vagyunk részesek lopásban, rablásban, haszonlesésben, a gazdagabbhoz, erősebbhez való törleszkedésben, hanem osztatlan szívvel és értelemmel, egyformán ítélünk és cselekszünk minden helyzetben.
Ezért fiam legelső dolog, hogy a keresztényi hitet megtartsad és példaadásul az egész nép elé éljed! A keresztény egyházakat megbecsüljed, templomba járjál, de nem szokásból, hanem tudván, hogy ott az élő Istennel találkozol, hogy elé vidd az országot!
Te vagy, te légy a nép közbenjárója, pásztora!
Mi király lettünk, de nem a politikai erőért, hanem Isten szent erejéért! A politikai életben csak mint zsinórmérték, az Alkotmány által reánk ruházott csekély jogoknál fogva vehetünk részt – és ez így van jól. Mi az egész országért, minden emberért lettünk királlyá, különbségtétel nélkül! Így térdelj le az Úr elé, így kérd a Boldogságos Szűz Mária, Szent István király, a magyar szentek és minden szentek közbenjárását hazánkra és nemzetünkre, de az egész Kárpát-medencére is! Így leszel hű fia nem csak nekünk, hanem mennyei Atyádnak is, aki sugarát árasztja jókra s rosszakra egyaránt.
Isten ránk éppúgy a kiengesztelődés szolgálatát bízta, mint király-apostol elődeinkre. Legelsősorban azt, hogy az egész népet kiengeszteljük Istennel, aztán kiengeszteljük az egyes csoportokat egymással is – egyszerre, de mégis ebben a sorrendben, mert Istentől származik minden jó és Tőle árad a béke és a szeretet áldása a szívekbe.

2.
Könyörögve kérlek téged Fiam, óvd magad és családodat minden pártoskodástól! Te légy az egység köteléke, a közösség példája, a szeretet mintája! Buzdítsd a nagyokat és kicsiket, gazdagokat és szegényeket, asszonyokat és férfiakat, magyarokat és nem magyarokat a közös pontok megtalálására, a párbeszédre és a kompromisszumokra a vitás kérdésekben. Bátorítsd őket de úgy, hogy világossá váljék, a bűn oldalára nem lehet átmenni, ott nincs kompromisszum! Tolvaj és meglopott között nincs kompromisszum, bár lehet megbékélés és jóvátétel. Erőszaktevő és az erőszakot elszenvedő között nincs kompromisszum, bár lehet kiengesztelődés és gyógyulás, szabadulás.
A bűntől irtózz, nyilvános bűnösök társaságát ne keresd, társaságukba ne járj, nehogy az egyszerű emberek azt higgyék, elfogadtad életmódjukat és felmentsék magukat a tisztességes élet alól. Hanem keresd ami szent, tiszta és igaz, forgolódj jó emberek társaságában és támogasd, jelenléteddel és imáiddal tedd szentté a jó és igaz ügyeket. Ezekre súlyt helyezz, ezekkel példálózz, ezeket valósítsd meg!
Vedd körül magad olyan emberekkel, akik maguk is az erények útját járják! Legyen köztük egyedülálló és családos, fiatalabb és idősebb, laikus és egyházi személy egyaránt. Az egyiknek a bátorságából és lendületéből, a másiknak a higgadtságából és tapasztalatából meríts! Hallgasd meg őket nyitott szívvel - de csak azután döntsd, hogy a magad csendjében megfontolva, Isten színe előtt átgondolva, a Szentlélek kegyelmét kérve megértésre és világos döntésre jutottál.

3.
A keresztény hitet minden körülmények között megvédjed. Tudod jól, hogy elsötétült korunkban sokféle szellemi tanítás, sokféle út kínálkozik az embernek. Szellemi vezetők kínálják leárazott portékáikat úton-útfélen, az emberek pedig nagy örömmel veszik az olcsó portékát. De te ne engedd elcsábítani magad! A mi utunk Jézus Krisztus, Ő királyságunk alapköve és befedője. Csodálatos életéhez képest minden mást hamisnak, gyenge másolatnak látok csupán, ami csak a szívek elbolondítására jó! Bízom benne, hogy te is felismerted ezt, mint ahogy látom is életedben.
A kegyelmi adományokat– az erényekkel és gyümölcsökkel együtt –, buzgón ápold magadban és az egész országban. Körül járva mindenkivel jót cselekedjél, ahogy Urunk például adta, s keresd, bátorítsd másokban is a kegyelmi élet kibontakozását.
Vigyázz, mert a gonosz lélek is körül jár, azt lesve, kit nyelhetne el! Még a világosság angyalának is álcázhatja magát, követőit felékesíthet, hogy elbolondítsa, ha lehet még a választottakat is! Te azonban ne engedj a hamis fecsegésnek, a könnyű megoldásoknak, a különféle misztikus tapasztalatoknak, szellemi erőknek, hanem mindent vizsgáltass ki megbízható, értelmes keresztény emberekkel, szétválasztva az ocsút a tiszta búzától, a jót megtartva, a rosszat pedig kidobva. Ha te és családod ezeket megtartod, királyi házunk hosszú életű lesz és az ország is megtisztul! Ha ellenben engedsz a csábításnak, elbukik házunk és országunk is bűnök martalékává lesz. Vigyázz hát, hogy el ne essél!

4.
Édes fiam, büszkén nézek rád. Termeted szép, beszéded értelmes és tiszta, megjelenésed szolid és elegáns. Érthető, hogy kedvel a média is. Vigyázz azonban, hogy te használd ezt és ne az használjon téged! Nehogy a sztárrá, hírességgé válás útjára lépj! Légy inkább visszahúzódó és megfontolt. Csak akkor szólalj meg királyi tekintéllyel, ha azt a mondanivaló súlya megkívánja!
Tudod jól, hogy ma már mindenhová elérnek, belesnek az emberek. Feltárnák még hálószobád titkait is, ha engednéd! Kíváncsiak mit eszel, mit iszol, hol nyaralsz, kivel állsz szóba. Életed reflektorfényben áll, ha akarod, ha nem. Szavaidat kiforgatják, tetteidet félre magyarázzák, képedet eltorzítják, ha ezzel csak egy előfizetőt, vásárlót, nézettség-növekedést szerezhetnek maguknak.
Tudom, hogy fent vagy a média különböző közösségi oldalain. Tudom, hogy a mai nemzedékek itt cserélnek információt, adnak hírt magukról, itt barátkoznak egymással. Szeretnek itt téged és ez így van jól. De vigyázz! Nehogy olyan emberré válj, aki néhány kattintásért, emberek látszólagos szeretetéért és elismeréséért olyat írsz, olyan képet teszel fel, amit később magad is megbánnál! Ne engedj a nagyot mondásnak, valami tetszetős, ám hamis önkép kialakítása vágyának, mert bármit is állítasz magadról, később visszaolvassák a fejedre! Ami egyszer a világhálóra felkerült, az szinte kitörölhetetlenül ott marad – ettől a királyság minden ereje se tud megvédeni! Ezért jól gondold meg, mit teszel magaddal és mit adsz ki magadról és családunkról a közösségi felületeken!
Ezt nem azért írom, hogy félelmet keltsek benned, vagy hogy elzárkózz a kíváncsi emberek elől teljesen. Hanem legyen az életed – amennyire evilág iszamos világában ez egyáltalán lehetséges -, tiszta és egyenes. Akkor szavaid és tetteid majd  jótállnak magáért és gyermekeid biztonságban nőhetnek fel.

5.
Tudod jól, hogy a világ most éppúgy válságban van, mint Szent István király idejében. Egy új népvándorlás korát éljük, idegen törzsek és kultúrák áramlanak Európa felé éppúgy, mint egykor – csakhogy most sokkal súlyosabb ökológiai, gazdasági, népesedési válság fenyeget mindannyiunkat, mint elődeinket. Sokan választanák ilyenkor az elzárkózást, hiszen ez megfelel természetes ösztöneinknek is. Te azonban jól tudod, hogy Isten hazánkat – és a Kárpát-medencét -, menedéknek tartogatta ezekre az időkre! Menedéknek, hogy ide jöhessen minden jóakaratú ember, akárhonnan is érkezik. Ezért te támogasd letelepedésüket, munkába állításukat és integrálódásukat - erősíteni fogják azok nemzetünket! Nem lehet azonban feltételek nélkül, bárkit beengedni határaink közé! Aki jön, annak vállalnia kell a beilleszkedést: nyelvünk megtanulását, kultúránk megismerését. Első sorban jöjjenek a szorgalmas és istenfélő családok, akik vállalják az elhagyott falvak felélesztését, a munka nehezét is. Szorgalmazd, hogy megkapják mindazt a segítséget, amit bárki megkap az államtól munkájához, gyermeke elneveléséhez. Ne légy személyválogató!
Aki azonban a honosítás feltételeit nem vállalja, az lehet ugyan szívesen látott vendég, lehet szállást és ételt kereső menekült – mindezt hadd kapja meg, amíg szükséges és lehetséges -, de aztán tovább kell mennie. Szeretetből tápláljuk és gondoskodva küldjük tovább, de mennie kell, hogy megtalálja helyét a világban és ne fogja a helyet azoktól, akik osztozni akarnak sorsközösségünkben.
Ne légy türelmetlen! Ha a menekülteket pártolod, példád sok együttérzést, de sok ellenszenvet és vitát is ki fog váltani. Készülj fel rá lélekben is, jó érvekkel és konkrét tettekkel is, akkor a gúnyolódók és vádaskodók végül elhallgatnak, akiknek pedig segítettél, azok melletted állnak a nehéz időkben is.

Utószó
Édes gyermekem, én hiszem, hogy a szentistváni ország újra felvirágzik a mi időnk alatt. Isten ezt készíti elő, s ebben adott nekünk is feladatot és munkát. Milyen hálásak lehetünk neki ezért!
Hogy azonban Isten terve mennyi idő alatt és milyen mértékben valósul meg, az rajtunk is áll. A magyar alkotmányos királyság első embereiként őrzői és kibontakoztatói lehetünk e nagy műnek. Szent István apostoli királysága az előttünk álló példa arra, hogy mindez sikerülhet. Ő a zsugorodó területű, egymással is viszálykodó törzsekből álló fejedelemségéből uralkodása négy évtizede alatt erős, keresztény királyságot hozott létre. Apostola, prófétája, gyógyító királya volt ő a magyarságnak. A mi feladatunk hasonló – az ezer év után jogilag újraalapított királyságot lelkületében, szellemi erejében újra helyreállítani és betölteni a küldetést, amit Isten adott e népnek.
A mindenható Atyaisten szeretete és hatalma, a Fiú bölcsessége és vágyódása, és a Szentlélek ereje és kegyelme legyen veled mindenkor! Ámen.
2013. M.I.N.D.

Megjelent a XXI. század - Isten évszázada - Magyarország átvilágítása című kötetben. Megrendelhető az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. levélcímen.

You have no rights to post comments